ტრენინგი: სამედიცინო ნარჩენების მართვა

სასწავლო გეგმა:

 • მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების მიმიხილვა
 • ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნები და საკვანძო საკითხები
 • ნარჩენების მართვის კოდექსით გავთვალისწინებული ვალდებულებები სტომატოლოგიურ დაწესებულებებს
 • ნარჩენების მართვის გეგმა (კლინიკის ნარჩენების მართვის გეგმა და გარემოს და შეთანხმების პროცედურები
 • ინსპექტირება, რეგულირება და თვითმონიტორინგი
 • ნარჩენების შეგროვების, შენახვის და დამუშავების წესები;
 • სამედიცინო ნარჩენების კლასიფიკაცია
 • სამედიცინო ნარჩენების შეგროვებისა და დროებითი შენახვის წესები
 • გარემოსდაცვითი მმართველი
 • ნარჩენების მარკირება და სეპარირებული შეგროვება
 • ეტიკეტირება და მარკირება

სამუშაო აღწერილობა:
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 საათამდე
მონაწილეობის საფასური: 80 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები:
ააიპ “საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია”
“თი-ბი-სი” ბანკი
ანგარიში სნომერი: GE19TB1100000107700215
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205049534
ბანკის კოდი: 220101850
დანიშნულება: სახელი / გვარი -ის ტრენინგში მონაწილეობის საფასური

რეგისტრაცია ტრენინგზე: სამედიცინო ნარჩენების მართვა