იურიდიული ცნობარი

მთავარი დოკუმენტები
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება №432 2023 წლის 31 ოქტომბერი ქ. თბილისი „მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ – https://shorturl.at/oEGLZ

• დადგენილება №343 2015 წლის 10 ივლისი – „მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2904452
• ბრძანება №3 98 /ნ ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3435970
• სტომატოლოგიური სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1516190
• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2186893
• სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3161608

შრომის უსაფრთხოება

• საქართველოს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4486188?publication=0

რადიაციული უსაფრთხოება
• ტექნიკური რეგლამენტი „სამედიცინო დასხივების სფეროში რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების“ დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3335369 

ფაილი: გადმოწერა 

• ტექნიკური რეგლამენტის – “მაიონებელი გამოსხივების წყაროების, რადიოაქტიური ნარჩენების, ავტორიზაციის უწყებრივი რეესტრის შექმნისა და წარმოების წესის, მაიონებელი გამოსხივების წყაროების კატეგორიზაციის” დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის საქართველოს მთავრობის დადგენილება №202
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3265937
• ტექნიკური რეგლამენტის − “მაიონებელი გამოსხივების წყაროებთან მოპყრობისადმი რადიაციული უსაფრთხოების ნორმებისა და ძირითადი მოთხოვნების” დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 აგვისტოს №450 დადგენილება
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2962022
• საქართველოს კანონი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1618592

სამედიცინო ნარჩენების მართვა
• ტექნიკური რეგლამენტი – „სამედიცინო ნარჩენების მართვა“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3703712
• საქართველოს კანონი – ნარჩენების მართვის კოდექსი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2676416
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება №115 – “სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ”
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3215835
• საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422 – ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2946329
• საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211 – კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2927773

ინფექციების კონტროლი
• საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის დადგენილება №185 – სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/2980167/0/ge/pdf
• სტომატოლოგიური პროფილის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულების სანიტარული წესების დამტკიცების შესახებ
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/54670

  • ანტიმიკრობული პრეპარატების გამოყენების აღრიცხვის ჟურნალი – გადმოწერა
  • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-6/ნ “სავალდებულო პროფილაქტიკურ იმუნიზაციას დაქვემდებარებულ საქმიანობათა ნუსხის დამტკიცების თაობაზე”: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4454340?publication=0

 

კანონები
• საქართველოს კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ
http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Sakanonmdeblo/30-03.pdf
• საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ
http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Sakanonmdeblo/30.pdf
• საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978
• საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/2455851/0/ge/pdf
• საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ
http://www.parliament.ge/uploads/other/58/58115.pdf
• სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4029199
• საქართველოს კანონი სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23152

 

სხვა ნორმატიული დოკუმენტები:

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის სახეების, საფასურის ოდენობის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №586 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე – https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5527138?publication=0